Privacy- en cookieverklaring


Privacy- en cookieverklaring


Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken,
transacties en overeenkomsten met:

MacFreak
De Gheijnstraat 84
2562 NR Den Haag

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij
van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.macfreak.nl verkrijgen wij
bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks
door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst
(bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account),
of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te
verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden
gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op
grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat MacFreak in bepaalde
gevallen uw persoonsgegevens opslaat. MacFreak gebruikt uw persoonsgegevens
voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • product- en dienstontwikkeling
 • het bepalen van strategie en beleid
 • het verzenden van de nieuwsbrief
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking
  tot MacFreak, haar relaties en haar medewerkers

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij mogelijk de volgende
persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam, adres en woonplaats-gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • functie
 • btw-nummer
 • geslacht
 • e-mailadres
 • (mobiel) telefoonnummer
 • IP-adres
 • technische browserinformatie
 • cookie ID
 • klik- en surfgedrag

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in
deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens
die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen
voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door
u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier
voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet
of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

MacFreak maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de
bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat
onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw
gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.
Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website
automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device
(waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op
het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website
kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van MacFreak of die van
een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te
  beschermen (technische of functionele cookies)
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website
  te verbeteren (analytische cookies)

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u
bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u
navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en
voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later
weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door
de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt
gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende
technische cookies:

Sessiedata wordt op onze eigen server opgeslagen in een cookie welke vervalt
binnen 20 uren.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van
statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en
de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de Google Analytics cookie,
welke gebruikt wordt om collectieve website data te genereren.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden
cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw
browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd
(bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om
cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van
interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een
bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek
meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen
voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover,
kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en
cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel
van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze
derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens
van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u
altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via
info@macfreak.nl.

U heeft de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, en mogelijk vragen wij extra
gegevens voordat deze informatie verstrekt wordt, zodat we zeker weten dat we
geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te
passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient
dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van
eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

MacFreak
De Gheijnstraat 84
2562 NR Den Haag

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking
van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze
verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens.


Versie: [23-05-2018 versie 20180523]