geplaatst door: Robert
https://www.macfreak.nl/modules/news/images/Steve-Jobs-Portrait-2.jpg
Tim Cook, Jony Ive en Laurene Powell Jobs over Steve Jobs (Upd.)
De Code Conference 2022 is de laatste met Kara Swisher, die met Walt Mossberg veel iconische interviews met Steve Jobs had toen deze conferentie nog “D: All Things Digital” heette. Ongetwijfeld de reden om Tim Cook, Jony Ive en Laurene Powell Jobs uit te nodigen om over Steve Jobs te praten.

Jammer genoeg is er nog geen beeldmateriaal van het interview met deze drie markante mensen, daarom vind je hieronder een aantal citaten. Steeds eerst in het Engels, zodat we allemaal het origineel kunnen lezen, en daarna in een vrije vertaling in het Nederlands, zodat ook iedereen die het Engels (niet zo goed) machtig is er ook van mee kan genieten.

https://www.macfreak.nl/modules/news/images/zArt.SteveJobsLiggendPortretVingertoppenRakend.jpg
Tim Cook, Jony Ive en Laurene Powell Jobs over Steve Jobs (Upd.)


Laurene Powell Jobs over wat Steve gedacht zou hebben van de huidige, extreme, polarisatie in de VS:

Citaat
I would say not only the polarization, not only the fact that people are really coming to blows within families and communities and our country, but also just that he loved our country so much.

He loved California so much, but he loved our country. He loved the idea of America. He loved what it allowed the individual and the communities to become. He loved the unfetteredness of it. He loved the personal freedoms and liberties, but also the connectedness and responsibility for each other.

It was very important to him to be able to give something back to the human experience, and I think he would not be quiet about it.
Citaat
Ik zou zeggen, niet alleen de polarisatie, niet alleen het feit dat mensen bijna op de vuist gaan binnen families en gemeenschappen en ons land, maar ook gewoon dat hij zo veel van ons land hield.

Hij hield zoveel van Californië, maar hij hield van ons land. Hij hield van het idee van Amerika. Hij hield van wat het individu en de gemeenschappen konden worden. Hij hield van de ongebondenheid ervan. Hij hield van de persoonlijke vrijheden en vrijheden, maar ook van de verbondenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar.

Het was heel belangrijk voor hem om iets terug te kunnen geven aan de mensheid, en ik denk dat hij hier niet stil over zou blijven.

Tim Cook over hoe Steve Jobs over privacy dacht:

Citaat
Steve really ingrained in the company in the early days the importance of privacy, and it has only grown with every year that has passed since then. I think it was at D8 that he spoke about privacy here, in 2010 I think it was, and he put it in such eloquent and simple terms.

It means asking people's permission, asking them repeatedly, and it has been at the heart of how we view privacy. And so you know, we believe that privacy is a fundamental human right, and we see a world where privacy takes a backseat, and you have this sort of surveillance kind of mode everywhere, that this is a world where people begin to do less and think less. They begin to alter their behavior because they know they're being watched. And this is not a world that any of us want to live in.

I think he saw that, and saw that well, and I have every reason to believe that he would have put up a good arguments in good fights along the way.
Citaat
Steve heeft het bedrijf in de begindagen echt het belang van privacy bijgebracht, en dat is met elk jaar dat sindsdien is verstreken alleen maar gegroeid. Ik geloof dat hij hier tijdens D8 over privacy sprak, in 2010 geloof ik, en dat deed hij verwoordde welsprekend maar toch in eenvoudige bewoordingen.

Het betekent de toestemming van mensen vragen, hen herhaaldelijk vragen, en dat is de kern geweest van hoe wij tegen privacy aankijken. En weet je, wij geloven dat privacy een fundamenteel mensenrecht is, en we zien een wereld waarin privacy op de achtergrond raakt, en je overal een soort bewakingsmodus hebt, dat dit een wereld is waarin mensen minder beginnen te doen en minder beginnen te denken. Ze beginnen hun gedrag aan te passen omdat ze weten dat ze in de gaten worden gehouden. En dat is niet een wereld waarin iemand van ons wil leven.

Ik denk dat hij dat zag, en dat goed zag, en ik heb alle reden om te geloven dat hij onderweg goede argumenten zou hebben aangevoerd in goede gevechten.

En Jony Ive over hoe Steve dacht over design:

Citaat
I think it's easier to understand carelessness which is I see it being a disregard for people, you know. Carelessness to me is just seeing people as a potential revenue stream, not the reason to work immoderately hard to really express your love and appreciation for the rest of the species.

So for us in our practice of design, I think care is very often felt, and not necessarily seen. And I think, and I know it's something that I think the three of us feel strongly about that sort of care, that is, I mean Steve talks about the carpenter, the cabinet maker that would finish the back of the drawer, and it's that you're bothered beyond whether something is actually publicly seen.

You do it not because there's an economic interest. You do it because it's the right moral decision and I think it's, I think, particularly as a designer. I think it's very often in the very small quiet things like worrying about how you package a cable.

Yeah, I worry about that ever such a lot. And Steve wrote about that a lot as well. And I think it's that sort of that preoccupation when you're set there on a Sunday afternoon worrying about the power cable that's packaged as a zigzag thing and you're going to take that little wire tie off when you're set there on a Sunday afternoon worrying about this isn't really very good.

The only reason, I think you're very aware that the reason you are there is because I think, our species deserves better.
Citaat
Ik denk dat het makkelijker is om onzorgvuldigheid te begrijpen. Ik zie het als een minachting voor mensen, weet je. Zorgeloosheid is voor mij mensen zien als een potentiële bron van inkomsten, niet de reden om keihard te werken om je liefde en waardering voor de rest van de soort tot uitdrukking te brengen.

Dus voor ons in onze praktijk van ontwerpen, denk ik dat zorg heel vaak gevoeld wordt, en niet noodzakelijkerwijs gezien. En ik denk, en ik weet dat het iets is dat wij drieën sterk aanvoelen over dat soort zorg, dat is, ik bedoel Steve heeft het over de timmerman, de meubelmaker die de achterkant van de lade zou afwerken, en het is dat je je druk maakt over het feit of iets eigenlijk wel door het publiek gezien wordt.

Je doet het niet omdat er een economisch belang is. Je doet het omdat het de juiste morele beslissing is en ik denk dat het, vooral als ontwerper. Ik denk dat het heel vaak in de kleine stille dingen zit, zoals zorgen maken over hoe je een kabel verpakt.

Ja, ik maak me daar ook vaak zorgen over. En Steve schreef daar ook veel over. En ik denk dat het die bezorgdheid is als je daar op een zondagmiddag zit en je zorgen maakt over de stroomkabel die verpakt is als een zigzag ding en je gaat die kleine kabelbinder eraf halen als je daar op een zondagmiddag zit en je zorgen maakt over dit is niet echt heel goed.

De enige reden, ik denk dat je je er goed van bewust bent, dat de reden waarom je daar bent, is omdat ik denk, dat onze soort beter verdient.

Update: inmiddels staat het hele interview online, hieronder te zien.


met dank aan forumlid ‘puk1980’, die dit nieuws als eerste meldde op het forum#SteveJobs
Klik hier voor informatie over het onder de aandacht brengen van producten of diensten op MacFreak.
geplaatst door: de Redactie
Er is een update bij dit nieuwsbericht gezet.
geplaatst door: puk1980
Jony Ive heeft het "steeds maar dunner" duidelijk afgezworen.  :smile:
"The number of people that predict the end of Moore's law doubles every two years."